طرح های باشگاه مشتریان پارسیان

جاری با دسته چک حقیقی - چهار امتیاز

جاری با دسته چک حقیقی - چهار امتیاز

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده...

قرض الحسنه پس انداز حقیقی - دو امتیاز

قرض الحسنه پس انداز حقیقی - دو امتیاز

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده...

کوتاه مدت حقیقی - یک امتیاز

کوتاه مدت حقیقی - یک امتیاز

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده...

پرداخت قبض با همراه بانک - یک امتیاز

پرداخت قبض با همراه بانک - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و پرداخت قبض از طریق شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت با استفاده از همراه بانک پارسیان می توانید به ازای هر تراکنش پرداخت قبض یک...

پرداخت قبض با اینترنت بانک - یک امتیاز

پرداخت قبض با اینترنت بانک - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و پرداخت قبض از طریق شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت با استفاده از اینترنت بانک پارسیان می توانید به ازای هر تراکنش پرداخت قبض یک...

پرداخت قبض با تلفنبانک پارسیان -  یک امتیاز

پرداخت قبض با تلفنبانک پارسیان - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و پرداخت قبض از طریق شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت با استفاده از تلفن بانک پارسیان می توانید به ازای هر تراکنش پرداخت قبض یک...