طرح های باشگاه مشتریان پارسیان

پرداخت قبض با اینترنت بانک - یک امتیاز

پرداخت قبض با اینترنت بانک - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و پرداخت قبض از طریق شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت با استفاده از اینترنت بانک پارسیان می توانید به ازای هر تراکنش پرداخت قبض یک...

خرید شارژ از اینترنت بانک - یک امتیاز

خرید شارژ از اینترنت بانک - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و خرید شارژ از اینترنت بانک پارسیان می توانید به ازای هر تراکنش یک امتیاز در هر شبانه روز کسب نمایید. به منظور محاسبه امتیاز برای...

افتتاح حساب از اینترنت بانک - یک امتیاز

افتتاح حساب از اینترنت بانک - یک امتیاز

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و افتتاح یکی از حساب های بانک پارسیان از طریق اینترنت بانک پارسیان می توانید به ازای هر افتتاح یک حساب در شبانه روز یک امتیاز کسب...