رالی امتیازی کارت نقدی پارسیان
کارت نقدی پارسیان    برای دریافت کارت نقدی پس از مراجعه به یکی از شعبه های بانک پارسیان و افتتاح یکی از انواع...